Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Numer projektu: WND-RPLD-03.03.00-00-036/11
Tytuł projektu: Zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie Wagran Sp. z o.o.
Beneficjent: Wagran Sp. z o.o.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia firma Wagran zamierza rozbudowę swojego Działu Badawczo-Rozwojowego poprzez nabycie środków trwałych służących prowadzeniu prac B+R. Nabycie nowoczesnego wyposażenia laboratoryjnego pozwoli na prowadzenie szeregu badań i testów z zakresu B+R.

Sprzęt laboratoryjny pozwoli m.in. na przeprowadzanie badania szoku termicznego, badania parametru twardości, badania kolorów piasków, badania szybkości opadanie ziarna w masie, przeprowadzania testów na ścieranie czy badania poziomu wilgoci. Zakładanym wynikiem badań prowadzonych w rozbudowywanym dziale B+R firmy jest zwiększenie wydajności procesów, zmniejszenie jego energochłonności i materiałochłonności oraz poprawa parametrów jakościowych i użytkowych wytwarzanych w zakładzie zlewów kuchennych zmierzająca do wprowadzenia na rynek nowych lub zasadniczo ulepszonych produktów.

Nabywane wyposażenie B+R pozwoli zatem na udoskonalenie zarówno technologii produkcji jak i na wprowadzenie do oferty asortymentowej przedsiębiorstwa innowacyjnych wyrobów. Dzięki temu zakupowi możliwa będzie optymalizacja procesu produkcyjnego oraz materiałów i procesów uszlachetniających wytwarzane w zakładzie firmy Wagran zlewy kuchenne.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu spółka Wagran będzie miała również możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w tym testów i analiz różnego rodzaju produktów na rzecz podmiotów zewnętrznych. Zakłada się nawiązanie współpracy z dystrybutorami szerokiej gamy akcesoriów kuchennych i łazienkowych, którzy będą mogli zlecać przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych w zakresie m.in. badań jakościowych i testów wytrzymałościowych innych produktów znajdujących się w ich ofercie asortymentowej.

Nabycie nowych środków trwałych do przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych, a tym samym rozbudowa posiadanego przez firmę Działu B+R umożliwi optymalizację i rozwój nowatorskich technologii produkcji zlewów kuchennych, jak i wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych wyrobów.

Założeniem niniejszego projektu badawczego jest opracowanie metody dodawania w procesie produkcji zlewów kuchennych nanocząsteczek metali takich jak srebro i miedź, które posiadają udowodnione działanie biobójcze. Projekt zakłada, iż powstające w ten sposób produkty wykazywać będą właściwości antyseptyczne w stosunku do drobnoustrojów takich jak bakterie, wirusy, grzyby czy pleśnie.

Koszty całkowite projektu: 439 725,00 PLN
Koszty kwalifikowane projektu: 357 500,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR projektu: 107 250,00 PLN

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:
www.rpo.lodzkie.pl
www.cop.lodzkie.pl