Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu:

„Rozwój oferty asortymentowej przedsiębiorstwa Wagran poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii”

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0490/16

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie w firmie Wagran wyników przeprowadzonych przez Spółkę prac B+R, których efektem jest opracowanie własnej, innowacyjnej technologii produkcji. W wyniku jej wdrożenia rozpoczęta zostanie produkcja nowej, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rodziny asortymentu łazienkowego i kuchennego, dostosowanego do aktualnych trendów i wymagań użytkowników. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie nowa hala produkcyjna, w której umieszczone zostaną wszelkie nabywane w ramach projektu maszyny i urządzenia, tworzące linię technologiczną służącą do produkcji nowej grupy asortymentowej. Projekt przyczynia się do realizacji głównego celu programu PO IR, celu działania 3.2 oraz poddziałania 3.2.2.

Całkowita wartość projektu: 12 538 000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 642 100 zł