Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy Wagran Sp. z o.o.

Numer konkursu: RPLD.02.02.01- IP.02-10-019/17
Tytuł projektu: Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenie portfela klientów dla firmy Wagran Sp. z o.o.
Beneficjent: Wagran Sp. z o.o.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.1. Modele biznesowe MŚP
Umowa o dofinansowanie nr: RPLD.02.02.01-10-0189/17-00
Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie handlu zagranicznego w firmie, poprzez ekspansję działań handlowych na rynku Wielkiej Brytanii, Meksyku i USA. W wyniku realizacji projektu opracowany został model biznesowy, który dzięki badaniu rynków, analizie pozycji konkurencyjnej firmy, wskazanie wszystkich norm prawnych wymaganych przez krajowe regulacje prawne jak również działań marketingowych związanych z produktami firmy pozwoli rozpocząć efektywne działania, które w znacznym stopniu rozszerzą listę odbiorców zagranicznych oraz poprawią pozycję konkurencyjną firmy.

Całkowita wartość projektu: 29 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 14 500 zł

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
www.rpo.lodzkie.pl
www.cop.lodzkie.pl